Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

Статут та структура асамблеї (УМА)

Затверджено
засіданням МГО «УМА»
від 28.03.2013


СТАТУТ
Молодіжної громадської організації «Учнівська міжпарламентська асамблея»


Розділ I

Загальні положення.

Стаття 1. Молодіжна Громадська Організація «Учнівська міжпарламентська асамблея» (скорочена назва УМА) є молодіжною громадською організацією, що об'єднує на основі добровільності об'єднання центру позашкільної роботи та їх членів.

Стаття 2. УМА діє на засадах рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

Стаття 3. 3 моменту реєстрації Статуту УМА набуває прав юридичної особи, може мати розрахунковий, інші рахунки в установах банків, бланки з найменуванням організації, емблему, інші реквізити, зразки яких затверджуються Учнівською Радою.

Стаття 4. УМА на правах колективного члена має право входити до інших об'єднань, в тому числі міжнародних.

Стаття 5. УМА має право представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, вносити пропозиції до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Стаття 6. УМА взаємодіє з іншими громадськими організаціями та об'єднаннями, фондами, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню її завдань.

Стаття 7. УМА має право виступати засновником засобів масової інформації.

Стаття 8. УМА здійснює свою діяльність на території м. Черкас.

Стаття 9. У своїй діяльності Асамблея керується Конституцією України, законами України "Про позашкільну освіту", "Про громадські молодіжні та дитячі організації", "Про об'єднання громадян України", власним Статутом.

Стаття 10. Повна назва організації - Учнівська міжпарламентська асамблея, скорочено – УМА.

Розділ II

Мета, завдання та принципи діяльності Асамблеї

Стаття 11. Метою діяльності Асамблеї є розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Стаття 12.    Головним завданням Асамблеї відповідно до її Програми є:
а)    розбудова демократичної системи учнівського самоврядування в закладі, створення життєздатних органів учнівського самоврядування; розробка механізму їх взаємодії і координації;
б)    стимулювання розвитку й реалізації лідерського потенціалу юнаків та дівчат у різних сферах її життєдіяльності;
в)    забезпечення умов для повноправної участі учнівської молоді у прийнятті рішень, широкого залучення молоді до формування органів самоврядування знизу доверху;
г)    утвердження конструктивної взаємодії в трикутнику "педагогічний колектив - учні - батьки" з метою розв'язання спільних проблем;
д)    створення системи навчання молодіжних лідерів;
е)    підготовка молодіжних лідерів для практичної діяльності з однолітками в якості тренерів програми, менеджерів соціально значущих проектів;
ж)    формування соціальної активності і життєвої компетентності особистості на основі таких соціальних умінь: готовність до участі в процесах державотворення, здатність визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, готовність взяти на себе відповідальність, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;
з)    розвиток в учнівської молоді соціальної мобільності і сучасної електоральної культури;
и)    формування в учнівської молоді правової культури, надання їй допомоги в оволодінні способами і методами реалізації своїх прав в державі і суспільстві;
к)    підтримка ініціатив творчих об'єднань щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, організації дозвілля, розвито творчих здібностей;
л)    започаткування та реалізація соціально значущих програм, проектів для   дітей та юнацтва, в тому числі і дітей з особливими потребами;
м)    встановлення контактів з молодіжними організаціями загальноосвітніх навчальних закладів регіону, міста, країни, розробка програми спільних дій.

Стаття 13. УМА діє на засадах:
    солідарності та демократії;
    колегіальності ухвалення рішень;
    добровільності та рівноправності членства;
    гласності та інформаційної відкритості.

Розділ III

Права та обов'язки членів асамблеї

Стаття 14. Права та обов'язки членів УМА реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

Стаття 15. Кожен член УМА має право:
а)    брати участь у всіх заходах асамблеї;
б)    обирати і бути обраним у керівні органи усіх рівнів;
в)    отримувати інформацію про діяльність УМА;
г)    висловлювати на зборах, конференціях, форумах, засіданнях  керівних органів обґрунтовану думку про діяльність УМА, будь якого її органу, вносити відповідні пропозиції;
д)    припинити членство за власним бажанням, завчасно попередивши керівництво УМА за 2 тижні;
е)    отримувати підтримку УМА для реалізації своїх проект (попередньо узгоджено з члена УМА та керівництвом);
ж)    утворювати  комітети за інтересами і напрямками діяльності;
з)    звертатися до УМА за характеристикою - рекомендацією.

Стаття 16. Член Асамблеї зобов'язаний:
а)    дотримуватися у своїй діяльності Статуту та Програми УМА;
б)    виконувати рішення керівних органів УМА;
в)    брати активну участь у її роботі;
г)    дбати про зміцнення авторитету, іміджу УМА;
д)    дотримуватися норм моралі та ділової конструктивної критики;
е)    сприяти розвитку традицій УМА;
ж)    перебувати на обліку в шкільному органі учнівського самоврядування.

Стаття 17. До повноважень членів УМА входять:
а)    прийняття Статуту і Програми, внесення змін і доповнень до них;
б)    визначення стратегії і основних напрямів діяльності;
в)    затвердження основних засад внутрішньої і зовнішньої політики;
г)    обрання  Голови асамблеї;
д)    член УМА виступає ініціатором проведення акцій, конкурсів, фестивалів, тощо;
е)    представляє УМА серед інших молодіжних організацій;
ж)    сприяє діяльності молодіжних лідерів у педагогічній раді закладу;
з)    організує пошук і підготовку молодіжних лідерів;

Стаття 18. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через представників організацій, які вони представляють у  органах Асамблеї.


Розділ IV
Структура та керівні органи, асамблеї

Стаття 19. Комітети УМА формується за гуртковим принципом, кількість осіб в комітеті не може бути меншою за 3 особи.

Стаття 20.Структура керівних органів: Голова (спікер) та 2 віце-спікери.

Стаття 21. Вищим керівним органом УМА  є Учнівська Рада. до складу якої входить 1 представник від кожного навчального закладу та засновники УМА. Максимальна кількість членів Учнівської Ради 40 осіб.

Стаття 22. До складу Учнівської Ради входить 1 представник від кожного навчального закладу та засновники УМА. Максимальна кількість членів Учнівської Ради 40 осіб.


Стаття 23. Керівною особою УМА є її  Голова.

Стаття 24. Керівні органи та Голова УМА діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

Стаття 25. Засідання Учнівської Ради скликаються не рідше ніж два рази на місяць.

Стаття 26.Засідання є правоздатним, якщо на ньому присутні не менше половини членів УМА. Рішення приймаються більшістю голосів. Рішення прийняті більшістю голосів, є обов’язковими для виконання усіма членами УМА.

Стаття 27.Поточною діяльністю УМА керує її Голова

Стаття 28. Голова УМА:
а)    обирається таємним голосуванням строком на 1 рік;
б)    здійснює загальне керівництво роботою УМА,  робочих та консультативно-дорадчих органів УМА;
в)    представляє УМА на різних рівнях;
г)    робить заяви від імені УМА; має право підпису  документів від імені УМА;
д)    скликає засідання Учнівської Ради, організує підготовку засідань Ради, головує на них;
е)    делегує частину своїх повноважень заступникам;
ж)    укладає угоди від імені УМА;
з)    вносить пропозиції щодо морального заохочення членів УМА;
и)    щоквартально звітує перед членами УМА про виконану роботу.

Стаття 29. Голова УМА може скласти свої обов’язки, написавши заяву. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 Учнівської Ради.

Стаття 30. Вразі не виконання свої обов’язків, голові УМА може бути оголошений імпічмент. Подання готується Учнівською Радою, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від загальної кількості Учнівської Ради.

Стаття 31. Заступники Голови (віце-спікери):
а)    в разі відсутності Голови УМА виконують його функції;
б)    координують роботу комітетів УМА.

Стаття 32. УМА має свій сайт. На сайті Асамблея висвітлює основні напрямки своєї діяльності, повідомляє про свої ініціативи, повідомляє про зміни у складі УМА, та закликає до продуктивної співпраці інші громадські організації та недержавні структури.

Стаття 33.Для вирішення поточних питань члени УМА можуть створювати постійні або тимчасові комітети з окремих напрямів роботи. Склад комітетів і зміст їх роботи визначаються за погодженням з Головою.

Стаття 34. УМА має секретаря.

Стаття 35. Секретар назначається Головою УМА за погодження з Учнівською Радою.

Стаття 36. Секретар УМА:
а)    веде протокол зборів УМА;
б)    займається поширення інформації про УМА у ЗМІ;
в)    займається наповнення сайту УМА;

Розділ V
Членство в організації

Стаття 37. Членами УМА є лідери учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста, які делегуються навчальними закладами.

Стаття 38. Колективними членами можуть стати творчі об'єднання закладу, які поділяють мету, завдання, програмні засади асоціації і беруть участь у реалізації її мети, передбаченої цим Статутом.

Стаття 39. Почесним членом асамблеї може бути громадянин, чия особиста діяльність дістала визнання. Звання почесного члена присвоюється за погодження не менш, ніж 2/3 від загального складу Учнівською Радою.

Стаття 40. Вступ до УМА (або вихід з неї) здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається Голові УМА. Заяву колективного члена підписує голова учнівського самоврядування або заступник директора навчального закладу, який делегує колективного члена до складу УМА.

Стаття 41. Підставою для виключення індивідуального, колективного члена є:
    Грубе порушення Статуту та інших програмних документів, відмова виконувати рішення керівних органів;
    Дискредитація звання «член УМА» негідною поведінкою чи некоректними заявами;
    Відсутність члена УМА на засіданні більше, ніж 6 разів поспіль без поважної причини.
Рішення в цьому випадку приймає спеціальне засідання Учнівської Ради.

Розділ VI

Прикінцеві положення

Стаття 42. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Учнівської Ради за умови, що за ці зміни проголосувало не менш двох третин від її складу.

Стаття 43. Діяльність УМА  може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням більшості Учнівської Ради або згідно чинного законодавства.

Стаття 44. Ліквідація УМА вважається завершеною, а асамблея такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення про це запису в державному реєстрі.