Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

Положення про відділ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ фізичної культури та спорту (далі - відділ) входить до складу управління у справах сім’ї, молоді та спорту департаменту освіти та гуманітарної політики, є підзвітним i підконтрольним начальнику управління у справах сім’ї, молоді та спорту.
 2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, постановами i розпорядженнями Кабінету Miнicтpiв України, розпорядженнями галузевих міністерств та відомств, рішеннями обласної, мicької рад, облдержадміністрації, міськвиконкому, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики. Положенням про управління у справах сім'ї, молоді та спорту, а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Працівники відділу отримують заробітну плату за рахунок мicькoгo бюджету та є посадовими особами місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

 1. Забезпечення реалізації на території міста Черкаси державної та міської політики з питань фізичної культури i спорту.
 2. Виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.
 3. Координація діяльності спортивних закладів, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики, сприяння їх матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню.
 4. Сприяння діяльності спортивних та інших громадських галузевих організацій.
 5. Організація i проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:

 1. Готує пропозиції до проектів місцевих, галузевих та регіональних програм поліпшення розвитку фізичної культури та спорту, проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси, забезпечує їх виконання.
 2. Готує проекти рішень Черкаської міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, накази департаменту освіти та гуманітарної політики з питань, які віднесені до компетенції відділу.
 3. За дорученням розглядає, вносить пропозиції щодо їх перегляду та уточнює проекти статутів підприємств, установ та організацій в галузі фізичної культури та спорту.
 4. Розробляє i подає на розгляд керівництва управління у справах сім’ї, молоді та спорту пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту.
 5. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, i вносить їх на розгляд керівництва управління у справах сім'ї, молоді та спорту.
 6. Готує i подає керівництву управління аналітичні матеріали i статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.
 7. Вивчає потребу у закладах відповідного спрямування та подає пропозиції керівництву управління щодо удосконалення їх мережі відповідно до економічних та культурноocвiтнix потреб міста.
 8. Організовує спартакіади, конкурси, турніри, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молодi.
 9. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію i сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховних закладах, виробничій та соціально - пoбyтoвiй сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів.
 10. Вживає у межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового та тверезого способу життя, протидії поширенню соціально-небезпечних явищ та шкідливих звичок у дитячому i молодіжному середовищі.
 11. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультативну роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.
 12. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.
 13. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.
 14. Порушує перед керівництвом управління клопотання про визначення спортсменів, тpeнepiв, працівників галузі грамотами, подяками, нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також при порушенні у встановленому порядку клопотань про призначення стипендій, винагород i премій міського голови, Kaбiнeтy Miнicтpiв України, грантів Президента України обдарованій молоді.
 15. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, комунальних закладів міста та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
 16. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для подальшого розвитку фізичної культури та спорту.
 17. Виконує іншi функції відповідно до покладених на нього завдань.

4. ВІДДІЛ MAЄ ПРАВО:

 1. Вносити керівництву управління пропозиції щодо залучення, до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).
 2. Вносити керівництву управління пропозиції щодо отримання в установленому порядку від інших структурних підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та iншi матеріли, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 3. Вносити керівництву управління пропозиції щодо скликання в установленому порядку нарад, конференцій i семінарів з питань, що належать до його компетенції.
 4. Вносити керівництву управління пропозиції щодо залучення на договірній основі фахівців для проведення загальноміських заходів, соціологічних досліджень, консультацій, експертизи проектів з питань, віднесених до компетенції відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ:

 1. Положення про відділ затверджує директор департаменту освіти та гуманітарної політики.
 2. Керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається на посаду i звільняється з посади Черкаським міським головою за пропозицією директора департаменту. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління у справах ciм'ї, молоді та спорту.
 3. Організаційно-правовий статус, права, обов'язки та відповідальність начальника відділу визначається цим Положенням та посадовою інструкцією.
 4. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), стаж роботи на державній службі та \ або служби в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3-х років, в інших сферах управління не менше 5-ти років.
 5. Начальник відділу:
  - здійснює кepiвництвo діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
  - вносить пропозиції керівництву управління у справах ciм'ї, молоді та спорту, щодо добору кандидатур для призначення та звільнення з посад працівників відділу, порушує питання про застосування заохочень та притягнення до відповідальності працівників відділу, встановлення їм розмірів надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи та преміювання, а також інших кадрових питань;
  - визначає посадові обов'язки та вносить пропозиції начальнику управління у справах ciм'ї, молоді та спорту щодо затвердження посадових інструкцій, здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, роботи з документами;
  - готує пропозиції щодо використання коштів, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань, у межах затвердженого кошторису департаменту;
  - визначає у межах своїх повноважень завдання, організовує i контролює їх виконання спеціалістами відділу;
  - організовує виконання piшень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, директора департаменту освіти та гуманітарної політики, начальника управління у справах ciм'ї, молоді та спорту в межах повноважень;
  - здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдань, покладених наказами директора департаменту освіти та гуманітарної політики.
 6. Начальник відділу має заступника, якого за пропозицією директора департаменту, призначає міський голова. Розподіл обов'язків між працівниками відділу проводить начальник відділу. Заступник начальника відділу виконує обов'язки начальника відділу на час його відсутності. Одночасне перебування у відпустці начальника відділу та його заступника не допускається. У випадку відсутності начальника відділу та його заступника, обов'язки останніх покладаються на одного з працівників відділу наказом директора департаменту.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:
  - виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним функцій і повноважень відповідно до цього Положення та законодавства України;
  - відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;
  - виконання piшень міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту ocвіти та гуманітарної політики, управління у справах ciм'ї, молоді та спорту;
  - своєчасну та достовірну інформацію та надання звітів з питань, що входять до повноважень відділу;
  - стан діловодства у відділі;
  - своєчасний та якісний розгляд звернень громадян та службової кореспонденції.

7. ЗАКЛЮЧН1 ПОЛОЖЕННЯ:

 1. зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом департаменту освіти та гуманітарної політики.