Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

Основні функції та напрямки роботи

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ сім'ї та молоді управління освіти департаменту освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1  Відділ сім'ї та молоді (далі - відділ) входить до складу управління освіти департаменту освіти та гуманітарної політики, є підзвітним і підконтрольним начальнику управління освіти.

1.2  Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради,    постановами    і    розпорядженнями    Кабінету    Міністрів    України, розпорядженнями галузевих міністерств та відомств, рішеннями обласної, міської    рад,     облдержадміністрації,     міськвиконкому,     розпорядженнями
міського голови, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики, а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3  Працівники відділу отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету та    є    посадовими    особами    місцевого    самоврядування,    які    наділені повноваженнями      щодо      здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

2.1  Забезпечення реалізації на території міста  Черкаси державної та міської політики з питань сім'ї та молоді.

2.2 Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального    та    правового    захисту     сім'ї    та  молоді,     організації оздоровлення    та    відпочинку    дітей,    забезпечення    рівних    прав    і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім'ї.

2.3 Сприяння   діяльності   дитячих   та   молодіжних   громадських   організацій, залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сімей та молоді.

3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:

3.1 Готує пропозиції до проектів місцевих, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім'ї та молоді, проектів програм соціально-економічного   та   культурного   розвитку   міста   Черкаси,  забезпечує їх виконання.

3.2 Готує  проекти  рішень  Черкаської  міської ради,   виконавчого   комітету, розпоряджень міського голови, наказів департаменту освіти та гуманітарної політики з питань, які віднесені до компетенції відділу.

3.3 Розробляє і подає на розгляд керівництва управління освіти пропозиції до    проектів    фінансування    та    матеріально-технічного    забезпечення виконання   програм   і   здійснення   заходів,   спрямованих   на   поліпшення становища сім'ї та молоді.

3.4 Готує   пропозиції   стосовно   вдосконалення   нормативно-правової  бази   з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх на розгляд керівництва управління освіти.

3.5 Готує і подає керівництву управління аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

3.6 Вивчає потребу у закладах відповідного спрямування та подає пропозиції керівництву управління щодо удосконалення їх мережі  відповідно до економічних та культурно-освітніх потреб міста.

3.7 Організовує спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та розвиток творчого потенціалу дітей і молоді.

3.8 Забезпечує   у   межах   своїх   повноважень   організацію   оздоровлення   та відпочинку дітей та молоді.

3.9 Вживає у межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового  способу  життя,   протидіє  поширенню   соціально-небезпечних явищ та шкідливих звичок у молодіжному середовищі.

3.10 Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

3.11 Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

3.12 Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.

3.13 Порушує   перед   керівництвом   управління   клопотання   про   відзначення працівників грамотами, подяками, нагородами, а також, при порушенні у встановленому    порядку,    клопотань    щодо    призначення    стипендій, винагород і премій міського голови, Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

3.14 Здійснює контроль за дотриманням правил безпеки під час  проведення масових молодіжних заходів.

3.15 Сприяє    залученню    благодійних    коштів    підприємств, установ  та організацій для соціальної підтримки сім'ї та молоді.

3.16 Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

4.1 Вносити керівництву управління пропозиції щодо залучення до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів департаменту освіти та гуманітарної політики, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).

4.2 Вносити     керівництву     управління     пропозиції     щодо     отримання     в установленому порядку від інших структурних підрозділів департаменту освіти    та    гуманітарної    політики,    органів    місцевого    самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документів та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

4.3 Вносити  керівництву  управління   пропозиції   щодо   скликання     в установленому порядку нарад, конференцій і семінарів з питань, що належать до його компетенції.

4.4 Вносити керівництву управління пропозиції щодо залучення на договірній основі   фахівців   для   проведення   загальноміських   заходів,   виконання соціологічних досліджень, проведення консультацій, експертиз проектів і т.п., з питань віднесених до компетенції відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ:

5.1  Положення    про    відділ    затверджує    директор    департаменту    освіти    та гуманітарної політики.

5.2 Керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади Черкаським міським головою за пропозицією директора департаменту.   Начальник  відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління освіти.

5.3 Організаційно-правовий   статус,   права,   обов'язки   та   відповідальність начальника відділу визначається цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.4 На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), стаж роботи на державній службі та/або служби в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3-х років, в інших сферах управління не менше 5-ти років.

5.5 Начальник відділу:

-     здійснює керівництво діяльності відділу, несе  персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

-     вносить    пропозиції    керівництву    управління    освіти,    щодо    добору кандидатур для призначення та звільнення з посад працівників відділу, порушує   питання   про   застосування   заохочень   та   притягнення   до відповідальності працівників відділу, встановлення їм розмірів надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи та преміювання, а також інших кадрових питань;

-     здійснює    контроль    за    дотриманням    працівниками    відділу    правил внутрішнього   трудового   розпорядку,   посадових   інструкцій,   роботи   з документами;

-     готує пропозиції щодо використання коштів, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань, у межах затвердженого  кошторису департаменту;

-     визначає у межах своїх повноважень завдання, організовує і контролює їх виконання спеціалістами відділу;

-    організовує    виконання    рішень    міської    ради,    виконавчого    комітету, розпоряджень    міського    голови,    директора    департаменту    освіти    та гуманітарної політики, начальника управління освіти в межах повноважень;

-   здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдання,    покладені    наказами    директора    департаменту    освіти    та гуманітарної політики.

5.6  Розподіл обов'язків між працівниками відділу проводить начальник відділу. Головний спеціаліст відділу виконує обов'язки начальника відділу на час його відсутності. У випадку відсутності начальника відділу та головного спеціаліста, обов'язки останніх покладаються на одного з працівників управління освіти наказом директора департаменту. Одночасне перебування начальника відділу та головного спеціаліста відділу у відпустці не допускається.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

6.1   Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

-    виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним функцій і повноважень відповідно до цього Положення та законодавства України;

-    відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;

-    виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту освіти та гуманітарної політики;

-    своєчасну та достовірну інформацію та надання звітів з питань,  що входять до повноважень відділу;

-    стан діловодства у відділі;

-    своєчасний    та    якісний розгляд    звернень    громадян та  службової кореспонденції.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

-    зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом департаменту освіти та гуманітарної політики.


Начальник відділу                                                                   В.М.Бондар