Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ,БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

 

1.     Загальні положення

1.1. Відділ планування, бухгалтерського обліку  та звітності  є  самостійним  структурним підрозділом  у складі  департаменту освіти  та гуманітарної  політики.

1.2. Відділ створюється і ліквідується  відповідно до чинного законодавства України.

1.3.Мета  створення відділу-втілення в життя  державної  планово-бюджетної політики в повноваженнях міської ради.

1.4. Відділ підпорядковується  безпосередньо  директору департаменту.

1.5. Керівництво відділу:

1.6.. Відділ очолюєначальник , призначений на посаду  розпорядженням міського  голови.

1.6.1 Начальник відділу має  заступника .

1.6.2 Обов'язки заступника  визначаються  начальником  відділу.

1.6.3. Спеціалісти відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням міського голови  згідно чинного законодавства , за поданням  директора департаменту , узгодженим з начальником  відділу, який  визначає посадові обов'язки спеціалістів.

1.6.4 Відділ  у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування "," Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Бюджетним кодексом України та іншими законами, постановами Верховної Ради України, Указами й Розпорядженнями Президента України, декретами, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконкому міської ради, розпорядженнями та наказами міського голови, інструкціями та наказами Міністерства фінансів та Державного казначейства України, а також Положенням про відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності , іншими нормативними актами.

2    Структура відділу

2.1. Склад і штатну  чисельність працівників   відділу   затверджує  міський голова  виходячи з умов і  особливостей діяльності департаменту за  поданням  директора  департаменту   та  за узгодженням з  начальником  відділу.

2.2. Начальник відділу  розподіляє обов'язки між робітниками відділу і затверджує  їхні посадові інструкції.

3     Задачі і функції відділу

3.1. Забезпечення  роботи економічного планування й  аналізу  спрямованою на  організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання  фінансових резервів  з метою  досягнення найбільшої ефективності  діяльності  департаменту, раціонального використання бюджетних коштів.

3.2. Участі  спеціалісті відділу

- у підготовці проектів перспективних  річних, квартальних  і місячних планів та здійснення обґрунтованих розрахунків  до них згідно з  встановленими  завданнями плану соціально-економічного розвитку,

-  здійсненні  розробки  та узагальненні  проектів кошторисів  доходів та видатків.

3.3.Забезпечення здійснення  своєчасного  доведення затверджених граничних показників

до централізованих бухгалтерій , розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів  з метою  складання ними  помісячних планів асигнувань та  кошторисів доходів і видатків .

3.4  . Забезпечення   ведення  бухгалтерського обліку централізованими  бухгалтеріями  департаменту  , установами , що самостійно здійснюють бухгалтерський облік   з застосуванням норм  бюджетного  законодавства , безперервно, від дня реєстрації й до моменту ліквідації

3.5.Забезпечення  ведення  бухгалтерського обліку та фінансової звітності  видатків  передбачених на  здійснення діяльності  працівників апарату управління  департаменту.

3.6. Забезпечення  своєчасної  здачі  бухгалтерської, фінансової, податкової звітності.

3.7.Здійснення накопиченням, узагальнення, збереженням та передачі інформації про діяльність установ та закладів  департаменту  зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

3.8. Забезпечення цільового використання коштів згідно із затвердженими  кошторисами.

3.8.1.Здійснення контролю за своєчасним  і  достовірним  відображенням  операцій на рахунках та в регістрах бухгалтерського обліку централізованими бухгалтеріями  та  установами, що самостійно ведуть бухгалтерський облік.

3.8.2..Здійснення  контролю за використанням фонду оплати праці.

3.9.Організація обміну досвідом економічної, бухгалтерської роботи, проведення  та  участь  у  семінарах-нарадах  по підвищенню кваліфікації працівників фінансово-економічних підрозділів департаменту.

4.     Регламентуючі документи

4.1        Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2        Внутрішні документи:

Положення про департамент. Положення про відділ. Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу планування,бухгалтерського обліку  та звітності  з внутрішніми підрозділами департаменту  та  структурними підрозділами міськвиконкому.

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, планово-економічний відділ взаємодіє:

5.1 З департаментом  бюджетної політики   в частині

- отримання   лімітних довідок  про  затверджені  граничні показники ,

- виконання  кошторисів  та надання  інформації ,щодо  забезпечення  видатками  по захищених статтях бюджету,

- внесення  змін  до кошторисів доходів та видатків,

- надання   даних , необхідних  для формування  міського бюджету (бюджетні запити,

Програма соціально-економічного розвитку  та інші),

- надання інформації  по мережі, штатах і контингенту,

- надання інформації  про спожиті  енергоносії,

- іншої інформації ,яка  необхідна  департаменту  бюджетної політики    для формування міського  бюджету ,  здійснення аналізу  про його виконання, узагальнення звітності

( аналіз видатків за програмно-цільовим методом).

5.2. З державним казначейством

-надання зведеної інформації  по  мережі установ та закладів департаменту;

- надання зведених квартальних та   річного  звітів ;

- відкриття та закриття рахунків ;

- надання  розпису  річних та помісячних  планів асигнувань,  затверджених  кошторисів  доходів і видатків  загального та спеціального фондів  та внесення змін до них..

5.3 З департаментом економічної політики та розвитку

-  надання  заявок  на здійснення тендерної   процедури  закупівель  товарі в і послуг;

-  надання річного плану закупівель;

-  надання інформації  щодо  споживання енергоносіїв;

- іншої  інформації та розрахунків   необхідних  для  здійснення   аналізу   економічних показників.

5.4       З централізованими бухгалтеріями  та  бухгалтеріями  установ, що  самостійно  здійснюють бухгалтерський облік– отримання даних, необхідних для економічного планування, прогнозування  і  аналізу :

- балансу і   оперативних  зведених  звітів про  надходження коштів, касові та фактичні  видатки;

- розрахунків  потреби  в  заробітній  платі та  нарахуваннях ;

-  інших даних обліку  : майна, фінансових та юридичних  зобов'язань, надходжень  від надання платних послуг,  благодійної допомоги, коштів  від  оренди  , товарно-матеріальних цінностей та інше;

- звітів про фактичне  споживання енергоносіїв;

- звітів  про  стан розрахунків  з  дебіторами і кредиторами;

-  штатну чисельність установ та закладів.

5.5. З  управліннями  департаменту  та їх  структурними  підрозділами(закладами, установами, підприємствами)   –  в частині  фінансової  діяльності .

5.6. З відділом юридично-кадрової роботи- з метою отримання роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

6. Права відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Відділ має право:

6.1 Давати структурним підрозділам департаменту  вказівки за методикою економічних розрахунків, обліку і планування, що є обов'язковими до виконання підрозділами.

6.2.Вимагати й  одержувати від усіх структурних підрозділів департаменту  відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

6.3. Самостійно вести листування з питань економічного планування  і  статистичної звітності, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.4. Виступати у встановленому порядку від імені департаменту з питань, що відносяться до компетенції відділу, у  взаєминах з державними і місцевими  органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

Давати  роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.5. Перевіряти  правильність і обґрунтованість кошторисів, розрахунків, іншої облікової і звітної документації, складеної структурними підрозділами  департаменту.

6.6. Вносити пропозиції керівництву департаменту  про залучення до матеріальної  і дисциплінарної відповідальності посадових осіб  департаменту  за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності та  порушення трудової  дисципліни. .

6.7. Проводити наради і брати участь у нарадах  структурних підрозділів та підвідомчих їм  установ  з питань економічної діяльності, бухгалтерського обліку.

6.8.Залучати у встановленому порядку фахівців структурних підрозділів департаменту  експертів сторонніх організацій для участі в розгляді і виконанні робіт з питань, що входять у компетенцію відділу відповідно до дійсного положення.

6.9.  Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

Готувати  проекти  наказів,  положень інструкцій,  структур керування і штатів  та  інших  документів що стосуються  фінансово - економічної діяльності та бухгалтерського обліку  або потребують  обов'язкового  узгодження  з відділом планування, бухгалтерського обліку та  звітності.

7. Відповідальність відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності.

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу, перерахованих у дійсному Положенні, несе начальник  відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності.

7.2. На начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності.

покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності  відділу по виконанню задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної  і якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства згідно з діючими правилами й інструкціями, а також використання інформації співробітниками відділу   суворо в службових цілях.

7.2.3. Своєчасність і якість виконання документів і доручень керівництва департаменту.

7.2.4. Створення умов для   діяльності спеціалістів  відділу.

7.2.5. Дотримання спеціалістами  відділу трудової і фінансової   дисципліни.

7.2.6. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.3. Відповідальність співробітників відділу встановлюється їхніми посадовими інструкціями.

8. Заключні положення

8.1.  Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне  виконання завдань і функціональних обов’язків, покладених на відділ.

8.2. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі  планування,бухгалтерського обліку та звітності  керівником відділу, спеціалістами відділу або іншою особою  необхідно звернутися  у  відділ юридично- кадрової  роботи із заявкою на внесення змін і  доповнень у положення.

8.3. Внесена пропозиція розглядається підрозділом, зазначеним у п. 8.2. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується  директором департаменту.

 

Керівник відділу планування,

бухгалтерського обліку та звітності         Яровенко  Т.Г.
( підпис)                 ( прізвище,ініціали)

 

УЗГОДЖЕНО:

Начальник відділу юридично-кадрової роботи       Вдовиченко Ю.В.
( підпис)       ( призвіще,ініціали)